Региональные и другие отчеты

Фильтровать
Заголовок Дата Инвентарный номер Автор
ՈՐՈՇՈՒՄ N 162 ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՐՃԻՍ-ՊՏՂԱՎԱՆԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2008 6522 Ռ.ԿՈՍԵՄՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 120 ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՑԻՑՔԱՐԻ ԳԱԲՐՈԴԻՈՐԻՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2006 6391 Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ №329 ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԱՀԱՎԱՔ ԱՎԱԶԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐԵՆԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2012 6771 Գ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ՇԻՐԱԿԻ ՃԿՎԱԾՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՆԱՎԹԱԳԱԶԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ,ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ , ԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 2005 ԵԳԻ-1407 Ս․Վ․ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Ա․Զ․ԱԴԱՄՅԱՆ, Պ․Վ․ԹՈԶԱԼԱՔՅԱՆ
ՆԵՐԱԾԻՆ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՇՆՈՂ-ԿՈՂԲԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՈՒՄ 2010 ԵԳԻ-1361 Հ․Ի․ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՅՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՏՈՐԻՆ ԿԱՎՃԻ ՀԱՍԱԿԻ ՌԱԴԻՈԼԱՐԻԱՆԵՐԻ ՀՆԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՇԵՐՏԱԳՐԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՕՖԻՈԼԻԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐՈՒՄ 2011 ԵԳԻ-1370 Գ.Մ.ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՄՂԱՐԹԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ 2005-2008ԹԹ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.08.2008Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՎԵԼԱՃԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2008 6559 Ն.ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐԻԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆԱԼԻԶ ԵՐԿՐԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ 2012 ԵԳԻ-1381 Հ.Մ.ՄԱՆԱՆԴՅԱՆ
ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ ՁԵՌԱԳԻՐ ԳՈՐԾԵՐ 1967 ԵԳԻ-627 Լ.ԱՎԱԳՅԱՆ, Հ․Տ․ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՐԱԲԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԵՐԵՎԱՆ ԳԱԼԸ 1948 ԵԳԻ-162 Վ․Պ․ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ