Issued permits

Info
Company License Issued by Issue Date Valid until Other
«ԹԱԹՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ ՇԱԹ -29/458 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 11/02/2013 11/02/2038 Contract: Պ-458, 11.02.2013
Mining Allotment Certificate: Լ-458, 11.02.2013
«ՀԱՍԱԿ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/164 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 22/11/2012 25/10/2027 Contract: ՊՎ-164, 22.11.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-164, 22.11.2012
ՇԱԹՎ-29/028 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 03/09/2012 08/04/2021 Contract: ՊՎ-028, 03.09.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-028, 03.09.2012
«ՎԱՄՄԱՎ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/513 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 25/09/2014 25/09/2064 Contract: Պ-513, 01.10.2014
Mining Allotment Certificate: Լ-513, 25.09.2014
ANI-APAR LLC ՇԱԹ-29/527 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 25/06/2015 25/06/2065 Contract: Պ-527, 30.06.2015
Mining Allotment Certificate: Լ-527, 25.06.2015
«ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/438 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 06/02/2013 17/07/2033 Contract: ՊՎ-438, 06.02.2013
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-438, 06.02.2013
«ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/145 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 28/12/2012 06/08/2027 Contract: ՊՎ-145, 28.12.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-145, 28.12.2012
«ՏԱԹԵՎԻԿ-3» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/241 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 31/10/2012 08/03/2020 Contract: ՊՎ-241, 31.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-241, 31.10.2012
«ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/103 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 20/10/2012 07/09/2022 Contract: ՊՎ-103, 20.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-103, 20.10.2012
«ԱՆԳԵԼԻՆԱ ԴԱՅՄՈՆԴ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/363 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 08/12/2012 16/10/2019 Contract: ՊՎ-363, 08.12.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-363, 08.12.2012