Issued permits

Info
Company License Issued by Issue Date Valid until Other
«Կ.ԳՈՐՈՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/153 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 20/10/2012 19/11/2026 Contract: ՊՎ-153, 20.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-153, 20.10.2012
GEGHI GOLD LLC ՇԱԹ-29/544 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 22/07/2016 22/12/2045 Contract: Պ-54, 22.07.2016
Mining Allotment Certificate: Լ-54, 22.07.2016
«ԱՌՈՂՋ ՍՈՒՆԿ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/372 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 08/12/2012 08/10/2035 Contract: ՊՎ-372, 08.12.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-372, 08.12.2012
«ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/141 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 31/10/2012 11/07/2018 Contract: ՊՎ-141, 31.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-141, 31.10.2012
«Սիսիսանի Շիկ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/176 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 06/11/2012 20/05/2030 Contract: ՊՎ-176, 06.11.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-176, 06.11.2012
«ՍԱՇԱ ԵՎ ՍՊԱՐՏԱԿ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ -29/349 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 05/12/2013 21/03/2025 Contract: ՊՎ-349, 05.12.2013
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-349, 05.12.2013
«ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/311 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 05/04/2013 08/02/2027 Contract: ՊՎ-311, 05.04.2013
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-311, 05.04.2013
«ԳԵԳԱՄԵՏ ՊԼՅՈՒՍ» ՓԲԸ ՇԱԹ-29/525 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 13/04/2015 13/04/2052 Contract: Պ-525, 13.04.2015
Mining Allotment Certificate: Լ-525, 13.04.2015
ՇԱԹՎ-29/234 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 22/08/2012 16/12/2016 Contract: ՊՎ-234, 22.08.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-234, 22.08.2012
«ԼԵՌ ՔԱՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/336 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 24/07/2013 24/07/2038 Contract: ՊՎ-336, 24.07.2013
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-336, 24.07.2013