Issued permits

Info
Company License Issued by Issue Date Valid until Other
«ԲԱԶԱԼՏ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/015 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 22/08/2012 13/03/2019 Contract: ՊՎ-015, 22.08.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-015, 22.08.2012
«Սյունիքի տնտեսական միավորում» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/317 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 20/10/2012 27/03/2023 Contract: ՊՎ-317, 20.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-317, 20.10.2012
«ԹԱԹՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/112 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 12/10/2012 30/09/2017 Contract: Պ-112, 12.10.2012
Mining Allotment Certificate: 20.04.2017
«ԸՆԿՈՒԶՆՅԱԿ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/179 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 31/10/2012 10/04/2023 Contract: ՊՎ-179, 31.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-179, 31.10.2012
«ՀՈՎՍԵՓ-ԱՐՄԱՆ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/467 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 25/02/2014 25/02/2034 Contract: Պ-467, 25.02.2014
Mining Allotment Certificate: Լ-467, 25.02.2014
«ԴԱՎԻԹ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/307 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 31/10/2012 01/02/2024 Contract: ՊՎ-307, 31.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-307, 31.10.2012
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ «ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ԿՈՈՊՇԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/136 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 20/10/2012 22/02/2020 Contract: ՊՎ-136, 20.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-136, 20.10.2012
«ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐ» ԲԲԸ ՇԱԹ-29/546 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 14/10/2016 14/10/2066 Contract: Պ-546, 14.10.2016
Mining Allotment Certificate: Լ-546, 14.10.2016
«ՄԵՏՊՐՈԳՐԵՍ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/297 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 20/10/2012 14/10/2036 Contract: ՊՎ-297, 20.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-297, 20.10.2012
DEMAR LLC ՇԱԹՎ-29/058 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 20/10/2012 27/12/2032 Contract: ՊՎ-058, 20.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-058, 20.10.2012