Regional and other reports

Filter
Title Date Inventory number Author
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, ПРОВЕДЕННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ГРП В 1996 ГОДУ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ТУФОВ ИМЕНИ САМВЕЛА ФИДАНЯНА 996 5872 Г.Р.ГЕВОРКЯН
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀԱՅՐԵՆՅԱՑ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՝ 01.07.2000 Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 5948 2000 Ա.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ОТЧЕТ СЮНИКСКОЙ ПАРТИИ О РАБОТАХ, ПРОВЕДЕННЫХ В 1983-1987ГГ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ВОД, ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 5033 1988 К.А.МАТЕВОСОВ, А.А.ХАЧАТРЯН, А.В.АБРАМЯН, В.А.КОСТАНДЯН, А.К.ШИРИНЯН, Г.О.ВАРДАНЯН, Р.Б.САФИНА
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО КВАРТАЛЕ A-IВ Г.РАЗДАНЕ 3536 3536 С.КАРАПЕТЯН
Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գոգհովիտի բազալտների հանքավայրի պաշարների հաստատման մասին 2006 թվականի մասին 3-ի N 99 որոշման մեջ լրացում կատարելու վերաբերյալ 2019 7007 Շ.ՔԵՐՈԲՅԱՆ, Հ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՊԱԼԵՈՍԵՅՍՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳԵՈՌԱԴԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐՈՎ) 2018 ԵԳԻ-1420 ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ ՌԱԴԻԿԻ
АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЯ РАЗЖИЖЕНИЯ ГРУНТА: НОВЫЕ ДАННЫЕ О СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ САРДАРАПАТСКОЙ СТРУКТУРЫ, ПАМБАК-СЕВАН-СЮНИКСКОГО РАЗЛОМА И БАССЕЙНА ОЗЕРА СЕВАН 2018 ԵԳԻ-1423 Х.В.МАКАРЯН
ՍԵՅՍՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 2018 ԵԳԻ-1421 ԿԱՐԼԵՆ ՍՈՒՐԵՆԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
СОВРЕМЕННАЯ СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЕРЕВАНСКОГО РАЗЛОМА 2018 ԵԳԻ-1424 А.С.КАРАХАНЯН, С.В.БАЛАСАНЯН
ԿՈԼԻԶԻՈՆ ՄԱԳՄԱՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՉՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ՀՐԱԲԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ ԵՎ ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ՎՏԱՆԳԸ 2018 ԵԳԻ-1425 Х.Б.МЕЛИКСЕТЯН