Issued permits

Info
Company License Issued by Issue Date Valid until Other
«ՄԳՄ ԱՆԴԵՐԳՐԱՈՒՆԴ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/161 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 06/11/2012 22/12/2017 Contract: ՊՎ-161, 06.11.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-161, 06.11.2012
«ԱՐԱ ԼԵՌԻ ՀԱՆՔ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/160 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 06/11/2012 22/12/2017 Contract: ՊՎ-160, 06.11.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-160, 06.11.2012
«ՄԳՄ ԱՆԴԵՐԳՐԱՈՒՆԴ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/162 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 06/11/2012 22/12/2017 Contract: ՊՎ-162, 06.11.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-162, 06.11.2012
«ԳԻ ՄԵՏԱԼԶ ԻՆՎԵՍԹՄԵՆԹ ԼԻՄԻՏԵԴ» ՍՊԸ ԵՀԹՎ-29/114 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 20/10/2012 30/12/2017 Contract: ՊՎ-114, 20.10.2012
Mining Allotment Certificate: 20.04.2017
GEGHI GOLD LLC ԵՀԹ-29/140 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 18/01/2013 30/12/2017 Contract: Պ-140, 21.01.2013
Mining Allotment Certificate: 20.07.2017
«ՍԱՄՍԵՐՍԵՎ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/026 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 20/10/2012 13/01/2018 Contract: ՊՎ-026, 20.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-026, 20.10.2012
ՇԱԹՎ-29/027 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 22/08/2012 13/01/2018 Contract: ՊՎ-027, 22.08.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-027, 22.08.2012
ՇԱԹՎ-29/082 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 20/10/2012 17/01/2018 Contract: ՊՎ-082, 20.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-082, 20.10.2012
ՇԱԹՎ-29/302 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 08/12/2012 17/01/2018 Contract: ՊՎ-302, 08.12.2012
Mining Allotment Certificate: ՊՎ-302, 08.12.2012
«SAM.KAR.QAR.» LLC ՇԱԹՎ-29/356 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 05/12/2012 17/02/2018 Contract: ՊՎ-356, 05.12.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-356, 05.12.2012