Issued permits

Info
Company License Issued by Issue Date Valid until Other
«ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/103 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 20/10/2012 07/09/2022 Contract: ՊՎ-103, 20.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-103, 20.10.2012
«ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/063 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 20/10/2012 21/03/2025 Contract: ՊՎ-063, 20.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-063, 20.10.2012
«ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/064 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 20/10/2012 13/03/2034 Contract: ՊՎ-064, 20.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-064, 20.10.2012
«ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐ» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/230 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 23/11/2012 10/09/2023 Contract: ՊՎ-230, 23.11.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-230, 23.11.2012
«ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐ» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/231 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 23/11/2012 10/09/2023 Contract: ՊՎ-231, 23.11.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-231, 23.11.2012
«ԱԿՆԵՐ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/291 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 23/11/2012 28/11/2036 Contract: ՊՎ-291, 23.11.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-291, 23.11.2012
«ԱԿՏԻՎ ԼԵՌՆԱԳՈՐԾ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/425 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 28/12/2012 24/10/2036 Contract: ՊՎ-425, 28.12.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-425, 28.12.2012
«ԱՂՍՏԵՎԻ ՀՈՎԻՏ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/128 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 23/11/2012 18/08/2035 Contract: ՊՎ-128, 23.11.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-128, 23.11.2012
«ԱՄԱԴԵՂԱ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/078 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 20/10/2012 16/08/2036 Contract: ՊՎ-078, 20.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-078, 20.10.2012
«ԱՄՊՐՈՊ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/055 Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources of RA 20/10/2012 04/05/2024 Contract: ՊՎ-055, 20.10.2012
Mining Allotment Certificate: ԼՎ-055, 20.10.2012