Regional and other reports

Filter
Title Date Inventory number Author
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ БАССЕЙНА ОЗ. СЕВАН 1958 415 В.Т.ВЕГУНИ
ОТЧЕТ О ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫХ РАБОТАХ, ПРОВЕДЕННЫХ НА ВЕДИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ТРАВЕРТИНА В АРАРАТСКОМ РАЙОНЕ АРМЯНСКОЙ ССР ЗА 1980-1981 ГГ. 1981 3711 С.З.АБРАМОВ, Р.А.МАРТИРОСЯН
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻՄԱՐԶԻ ՇՈՐԺԱՅԻ ՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄԱՍԻԼԻԿԱՏԱՅԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՝ ՈՐՊԵՍ ՊՈՐՏԼԱՆԴՑԵՄԵՆՏԻ ՀԱՎԵԼԱՆՅՈՒԹ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՝ 01.01.2010Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐԵՆՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2010 6716 Ա.Շ.ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ, Լ.Հ.ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ОТЧЕТ ТЭО ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ ЗОЛКАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АНДЕЗИТОВ С ПРОЕКТОМ КОНДИЦИЙ 1982 3932 Г.Б.АЮНЦ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛАЛИ-УЗУНТАЛИНСКОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ И ОРОСИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ В ИДЖЕВАНСКОМ РАЙОНЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 1986 4642 А.С.СТЕПАНЯН
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА УПРАВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИИ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ АРМ ССР ЗА 1961 ГОД 1962 1008 А.Т.АСЛАНЯН
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ РУД СВАРАНЦСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 1960 797 А.Л.САГРАДЯН
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, ПРОВЕДЕННЫХ В 1996-1997 ГГ НА АРАКССКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ПЕСКА В АРМАВИРСКОМ МАРЗЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ , С ПОДСЧЕТОМ ЗАПАСОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.1997 Г. 1997 5851 Г.Р.ГЕВОРКЯН
ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТ НА ТЕМУ "ГЕОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ И ХИМИКО МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАДЖАРАН В ЮЖНОЙ АРМЕНИИ" 1954 023 М.П.ИСАЕНКО
ПРОБЛЕМА НЕФТЕНОСНОТИ АРАРАТСКОЙ КОТЛОВИНЫ 1955 0247 А.И.МЕСРОПЯН, А.Т.АСЛАНЯН