Regional and other reports

Filter
Title Date Inventory number Author
ՇԻՐԱԿԻ ՃԿՎԱԾՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՆԱՎԹԱԳԱԶԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ,ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ , ԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 2005 ԵԳԻ-1407 Ս․Վ․ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Ա․Զ․ԱԴԱՄՅԱՆ, Պ․Վ․ԹՈԶԱԼԱՔՅԱՆ
ՆԵՐԱԾԻՆ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՇՆՈՂ-ԿՈՂԲԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՈՒՄ 2010 ԵԳԻ-1361 Հ․Ի․ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՅՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՏՈՐԻՆ ԿԱՎՃԻ ՀԱՍԱԿԻ ՌԱԴԻՈԼԱՐԻԱՆԵՐԻ ՀՆԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՇԵՐՏԱԳՐԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՕՖԻՈԼԻԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐՈՒՄ 2011 ԵԳԻ-1370 Գ.Մ.ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՄՂԱՐԹԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ 2005-2008ԹԹ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.08.2008Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՎԵԼԱՃԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2008 6559 Ն.ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐԻԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆԱԼԻԶ ԵՐԿՐԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ 2012 ԵԳԻ-1381 Հ.Մ.ՄԱՆԱՆԴՅԱՆ
ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ ՁԵՌԱԳԻՐ ԳՈՐԾԵՐ 1967 ԵԳԻ-627 Լ.ԱՎԱԳՅԱՆ, Հ․Տ․ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՐԱԲԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԵՐԵՎԱՆ ԳԱԼԸ 1948 ԵԳԻ-162 Վ․Պ․ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ
ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՉՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017 ԵԳԻ-1412 Ա.Վ.ԱՎԱԳՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՔՅՈՐՓԼԻԻ ՖԵԼԶԻՏԱՅԻՆ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.10.2016Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016 6977 Մ.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՔՅՈՐՓԼԻԻ ՖԵԼԶԻՏԱՅԻՆ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.10.2016Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016 6937 Մ.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ