News

Signing the Agreement
Signing the Agreement

The material is not available in English

06.06.2024
Թափուր հաստիք: Հայտարարություն
Թափուր հաստիք: Հայտարարություն

The material is not available in English

05.02.2023
the 85th anniversary of the foundation of the Republican Geological Fund
the 85th anniversary of the foundation of the Republican Geological Fund

“Geology in the developing world: Past, Present and Future of Geology of Armenia” scientific-practical workshop dedicated to the 85th anniversary of the foundation of the Republican Geological Fund and the Geological Museum named after H. Karapetyan. The material is not available in Eng

30.11.2022
THE DECISION N 1268-N OF THE GOVERNMENT OF RA
THE DECISION N 1268-N OF THE GOVERNMENT OF RA

The material is not available in English

25.08.2022
The Minister of TAI Gnel Sanosyan Visited the Republican Geological Fund
The Minister of TAI Gnel Sanosyan Visited the Republican Geological Fund

The material is not available in English

24.08.2022
Attention
Attention

ՀԱՐԳԵԼԻ ԱՅՑԵԼՈՒ   Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդի կայքում` տեխնիկական խնդիրներով պայմանավորված առկա են առանձին բաժինների թարմացման և հասանելիության խնդիրներ: Մեր կոնտակտներն անփոփոխ են, հարցերի դեպքում կարող եք գրել info@geo-fund.am կամ զանգահարել +374 12 55 75 94; +374 12 55 75 93

10.10.2021