Ռեգիոնալ և այլ հաշվետվություններ

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տարեթիվ Ինվենտար համար Հեղինակ
"ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ О ПЕРЕХОДЕ К ДЕТАЛЬНОЙ РАЗВЕДКЕ И ПРОЕКТ ВРЕМЕННЫХ КОНДИЦИЙ ПО АРМАНИССКОМУ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ" 1978 01420 Л.Б.МАГАКЯН, Р.С.МОВСЕСЯН
"ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАМЗАЧИМАН" 1968 1976 И.Н.ЮДИНА, Л.И.МИХЕЕВА
"ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РУД ЗОДСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ" 1965 1650 А.Д.РЫБЧИНСКИЙ, А.В.ЮРЧЕНКО
"ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУЛЬФИДНОЙ ЗОДСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ" 1961 0742 А.Д.РЫБЧИНСКИЙ, А.В.ЮРЧЕНКО
"ТЕХУТСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД" 1976 3060 В.Б.СЕЙРАНЯН
"ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА 1957 313 М.С.МДИВНИШВИЛИ, О.М.ФИЛАТОВ, С.С.ЛЕВИНА, Е.И.ЛЕВИНА, Л.Я.УРИДИЯ
"ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿԻ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՈՌՈՄԻ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՝ 01.07.1999 Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՎ " 1999 5919 Ռ.ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ
"ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԹԵՂՈՒՏԻ ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ 890Մ ՀՈՐԻԶՈՆԻՑ ՎԵՐԵՎ ԳՏՆՎՈՂ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ"(2014Թ.ՄԱՅԻՍԻ 1-ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ) 2014 6884 ՌՈԲԵՐՏ ԴԵՐՁՅԱՆ
<<ԿՈԼՉԵԴԱՆ>> ՊՓԲԸ-Ի 2003Թ.-Ի <<ՏԱՇՏՈՒՆԻ ՀԱՆՔԱԲԵՐ ՏԱՐԱԾՔԻ <<ՋՐԿԱՊԻ>> ՈՍԿԵԲԵՐ ՀԱՆՔԱԵՐԵՎԱԿՄԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱԲԱՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2004 6267 Է.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
1. АЛАВЕРДСКИЙ ТИП ОРУДЕНЕНИЯ 2. РУДЫ АЛАВЕРДСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 1943 ԵԳԻ-66 И.Г.МАГАКЬЯН