«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ի գործունեությանն առնչվող փաստաթղթեր

Կանոնադրություն՝

Կանոնադրություն (նոր խմբագրություն). հաստատված ՀՀ ՏԿԵ նախարարի 2020 թվականի հունիսի 30-ի N 47-Լ հրամանով

Կանոնադրություն (փոփոխություն/լրացում). հաստատված ՀՀ ՏԿԵ նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 15-ի N 08-Լ հրամանով

Կանոնադրություն (փոփոխություն/լրացում). հաստատված ՀՀ ՏԿԵ նախարարի 2023 թվականի հուլիսի 13-ի N 37-Լ հրամանով

Կառուցվածք և հաստիքացուցակ՝

Կառուցվածք և Կառուցվածքի գծապատկերներ (ներառյալ հաստիքները) - 2023թ.2024թ.

Հաստիքացուցակ, 2020 թվական

Հաստիքացուցակ, 2021 թվական

Հաստիքացուցակ, 2022 թվական

Հաստիքացուցակ, 2023 թվական

Հաստիքացուցակ, 2024 թվական

Ֆինանսատնտեսական գործունեություն՝

2022 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ. հաստատված 17.01.2022թ.

2023 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ. հաստատված 31.01.2023թ.

2023 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ (փոփոխված). հաստատված 27.07.2023թ.

2024 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության նախահաշիվ. հաստատված 02.02.2024թ.

Այլ փաստաթղթեր՝

Աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոններ (Հավելված) տնօրենի 2021 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 21-Լ հրամանի

Կազմակերպության աշխատողների լրավճարների և պարգևատրումների վճարների կազմավորման և տրման կարգ

Կազմակերպության աշխատողներին 2023 թվականի ընթացքում տրամադրվող լրավճարների նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (ձեռնարկատիրական գործունեություն)

«Ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի ջրակետերի (հորատանցք, աղբյուր) գույքագրում» միջոցառման աշխատավարձային ֆոնդի բաշխման սահմանաչափեր

Կազմակերպության աշխատողներին 2024 թվականի ընթացքում տրամադրվող լրավճարների նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր (ձեռնարկատիրական գործունեություն)

Տեղեկատվություն՝ ՀՀ ՏԿԵՆ «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ի հաշվեկշռում հաշվառված ավտոտրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ