Ռեգիոնալ և այլ հաշվետվություններ

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տարեթիվ Ինվենտար համար Հեղինակ
1974 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 1975-80 Թ.Թ. ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 1975 2886 Է.Խ.ՂՈՒԼՅԱՆ
1984 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱՀՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 1985 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 1985 4317 Է.Խ.ՂՈՒԼՅԱՆ
1998Թ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 1999 5885 Ռ.ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ, Ռ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Գ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
2003Թ. ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԾԻՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՄՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2003 6176 Վ.Ա.ՄԵԼՏՈՆՅԱՆ
2005-2006ԹԹ. ՀՀ ՛՛ԲՋՆԻ՛՛ ԱԾԽԱԹԹՈՒ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԹԻՎ 5/68 ՀՈՐԱՏԱՆՑՔԻ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.10.2006Թ.ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2006 6416 Ս.ՓԱՆՈՍՅԱՆ
2007-2010ԹԹ. ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՌԱՎԵԼ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՍՈՂԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳՐԻ ԿԱԶՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2010 6695 Ս.ՓԱՆՈՍՅԱՆ
2009Թ. ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻ ԷԿԶՈԳԵՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՄՓՈՓԱԳՐԻ ԿԱԶՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2009 6634 Ս.ՓԱՆՈՍՅԱՆ
АБСОЛЮТНОЕ ДАТИРОВАНИЕ МАГМАТИЧЕСКИХ ,МЕТАМОРФИЧЕСКИХ И РУДНЫХ ФОРМАЦИЙ АРМЯНСКОЙ ССР 1976 ԵԳԻ-965 Р.Х.ГУКАСЯН
АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД АЛАВЕРДСКОГО РУДНОГО РАЙОНА /ОТЧЕТ ПО РАБОТАМ 1961-1963 Г.Г./ 1964 1475 Г.П.БАГДАСАРЯН, Р.Х.ГУКАСЯН, Р.С.МКРТЧЯН, Э.А.САРКИСЯН, Г.Г.ГУРГЕНЯН
АВАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ БАЗАЛЬТА В АРМЯНСКОЙ ССР 1955 0147 Г.М.АБРАМЯН