Ռեգիոնալ և այլ հաշվետվություններ

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տարեթիվ Ինվենտար համար Հեղինակ
ՇԻՐԱԿԻ ՃԿՎԱԾՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՆԱՎԹԱԳԱԶԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ,ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ , ԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 2005 ԵԳԻ-1407 Ս․Վ․ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Ա․Զ․ԱԴԱՄՅԱՆ, Պ․Վ․ԹՈԶԱԼԱՔՅԱՆ
ՆԵՐԱԾԻՆ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՇՆՈՂ-ԿՈՂԲԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՈՒՄ 2010 ԵԳԻ-1361 Հ․Ի․ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՅՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՏՈՐԻՆ ԿԱՎՃԻ ՀԱՍԱԿԻ ՌԱԴԻՈԼԱՐԻԱՆԵՐԻ ՀՆԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՇԵՐՏԱԳՐԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՕՖԻՈԼԻԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐՈՒՄ 2011 ԵԳԻ-1370 Գ.Մ.ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՄՂԱՐԹԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ 2005-2008ԹԹ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.08.2008Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՎԵԼԱՃԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2008 6559 Ն.ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԾԻՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՎԱՐՄԱՆ 2004 6241 Վ.Ա.ՄԵԼՏՈՆՅԱՆ
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳԼԱՁՈՐԻ ԲԱԶՄԱՄԵՏԱՂԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2002Թ. ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2002Թ. ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2003 6180 Գ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԻ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆՈՒՄ 2001-02Թ. ԿԱՏԱՐԱԾ ՈՍԿՈՒ ՈՐՈՆՈՂԱ-ԳՆԱՀԱՏՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2003 6179 Գ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 1:50 000ՄԱՍՇՏԱԲԻ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԳՈԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2002 6081 Հ.ԱՂԻՆՅԱՆ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐԻԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆԱԼԻԶ ԵՐԿՐԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ 2012 ԵԳԻ-1381 Հ.Մ.ՄԱՆԱՆԴՅԱՆ
ՄԱՐԶԻԳԵՏԻ ՈՍԿԻ-ԲԱԶՄԱՄԵՏԱՂԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱ-ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՏԱԽՈՒԶՎԱԾ ՀԱՆՔԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 2000 ԵԳԻ-1321 Г.П.АЛОЯН