Ռեգիոնալ և այլ հաշվետվություններ

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տարեթիվ Ինվենտար համար Հեղինակ
ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՉՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017 ԵԳԻ-1412 Ա.Վ.ԱՎԱԳՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱԼԵՈԳԵՆԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԶՈՆԱԼ ՍԽԵՄԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 2017 ԵԳԻ-1413 Լ.Հ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՈՒՃԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.05.2017Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017 6950 Լ.ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՌԵԳԻՈՆԱԼ ԲՆՈՒՅԹԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 01.01.2017 Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 2017 6955 Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԵՆԻԻ ՕԲՍԻԴԻԱՆԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ 3-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.04.2017 Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 2017 6946 Մ.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ, Կ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀՀ Շիրակի մարզի Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայրի Ձոր տեղամասում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքների մասին ՝ 20.06.2017թ դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2017 6964 Վ.Ֆ.ՖԵՍՉՅԱՆ, Կ.Հ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լիճքի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի Կենտրոնական տեղամասի թիվ 6P և 8P շահագործվող հորատանցքերի 01.01.2017թ. դրությամբ շահագործողական պաշարների վերագնահատման մասին 2017 6965 Ս.ՓԱՆՈՍՅԱՆ, Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Ջրվեժի գիպսատար կավերի և բազալտների հանքավայրի բազալտների 1-ին և 2-րդ տեղամասերի վերագնահատման արդյունքների վերաբերյալ ՝ 01.07.2017թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2017 6969 Մ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ Լոռու մարզի Բորբորթի դիաբազային պորֆիրիտների հանքավայրի հարավ-արեվելյան տեղամասում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ՝ 01.10.2017թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2017 6973 Մ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ Լոռու մարզի Հագվիի և Մղարթի հանքավայրերում 2016 և 2017 թվականներին կատարված երկրաբանական աշխատանքների արդյունքների մասին 2017 6975 Ս.Գ.Առուստամյան, Ն.Ֆ.ՊՈՂՈՍՅԱՆ